Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 rok

Aktualności

Znamy już harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2016 rok . Harmonogram konkursów w ramach PO IR na 2016 r zakłada, że w najbliższych miesiącach prowadzone będą nabory wniosków w priorytetach projekty B+R przedsiębiorstw, proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka, wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, badania naukowe i prace rozwojowe.

Zobacz Harmonogram konkursów w ramach PO IR na 2016 rok

ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Read More

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków dla Programu Inteligentny Rozwój na 2015 r.

Aktualności

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało zaktualizowany harmonogram konkursów na 2015 r. w ramach Programu Inteligentny Rozwój. W szczególności, nowa wersja harmonogramu doprecyzowuje daty dzienne drugiego konkursu w ramach Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej /demonstracyjnej oraz wprowadza informacje o kolejnym konkursie w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R.

Wsparcie eksperymentalnych prac rozwojowych – weryfikacji nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych ( ogłoszenie konkursu 7 grudnia 2015 r. rozpoczęcie naboru wniosków 7 stycznia 2016 r. zakończenie naboru wniosków 29 lutego 2016 r.) Aktualny harmonogram wszystkich konkursów POIR ogłaszanych w 2015 r.

ZAINTERESOWANYCH PO...

Read More

Harmonogram konkursów w 2015 r. w Programie Inteligentny Rozwój

Aktualności

Znamy harmonogram konkursów w Programie Inteligentny Rozwój. Pierwszy z nich zostanie ogłoszony 2 kwietnia 2015 r., a nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Skierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw.

Harmonogram przewiduje przeprowadzenie w 2015 roku czternastu konkursów w ramach dwunastu instrumentów (działania/poddziałania) programu. W sumie uruchomionych zostanie osiem z dziewięciu działań planowanych do realizacji w trybie konkursowym, w tym trzy konkursy zostaną ogłoszone w bieżącym roku, a nabory wniosków zostaną przeprowadzone w 2016 r. Orientacyjna kwota przewidziana na nabory w 2015 r. to blisko 5,06 mld zł.

Pierwszy konkurs dotyczyć będzie poddziałania 1.1...

Read More

Planowane nabory wniosków w programie POIR dla działań realizownych przez NCBiR

Aktualności

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jako główna instytucja zarządzająca funduszami na badania i rozwój ogłosiła harmonogram konkursów na 2015 roku.

Harmonogram konkursów 2015 dla działań realizowanych przez NCBiR

Poniżej przedstawiamy krótki opis wybranych działań realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Szybka ścieżka

Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Jest ono kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W pierwszej edycji programu w 2014 roku dofinansowanie otrzymało 115 projektów na łączną kwotę 254 mln zł...

Read More

Sposób finansowania projektów

Aktualności

Sposób finansowania projektów zależy głównie od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli w ramach projektu pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów finansowanych w programie Inteligentny Rozwój wymagane jest, aby beneficjenci partycypowali w kosztach ich realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy w szczególności projektów, w których występuje pomoc publiczna.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie:

r...

Read More

Dla kogo są projekty?

Aktualności

Projekty finansowane z Programu Inteligentny Rozwój możemy podzielić na dwie grupy.

Pierwszą stanowią te, które przyczyniają się przede wszystkim do rozwoju realizujących je podmiotów. Dotyczy to na przykład przedsiębiorstw, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.

Drugą grupę stanowią przedsięwzięcia, których realizatorzy pełnią jedynie funkcję wykonawcy lub pośrednika w dostarczaniu konkretnych rozwiązań dla wybranych grup adresatów...

Read More

Kto może występować o wsparcie w POIR ?

Aktualności

O wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój występować mogą przede wszystkim:

  • przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP),
  • jednostki naukowekonsorcja przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych,
  • instytucji otoczenia biznesu.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.Zobacz listę ogłoszeń o naborach wniosków

Read More

Co można zrealizować?

Aktualności

Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To determinuje jego inwestycyjny charakter. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspieranych z niego w latach 2014-2020 zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. W osiach priorytetowych i działaniach, na które się dzieli zostały doprecyzowane obszary i typy przedsięwzięć.

W Programie realizowanych jest 5 osi priorytetowych:

I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

W ramach osi finansowane są projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, w tym projekty obejmujące przygotowanie prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych...

Read More